Regulamin

 1. PRZEDMIOT REGULAMINU
  1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki, lub całej należności za pobyt w Apartamencie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
  1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Apartamentu.
  1. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym Apartamencie, a także na stronie internetowej www.firmaniewiadomski.pl, www.apartments.pl
 2. DOBA HOTELOWA
  1. Apartamenty wynajmowane są na doby hotelowe.
  1. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 12:00 dnia następnego. Przyjazdy akceptowane są do godziny 23:00.
  1. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w administracji jak najszybciej. Apartament może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
  1. Apartament zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Apartamencie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 3. REZERWACJA I MELDUNEK
  1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Administracji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz dokumentu potwierdzającym rezerwacje.
  1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli upłynął okres za który uiścił należną opłatę za pobyt.
  1. Osoby nie zameldowane w Apartamencie mogą gościnnie przebywać od godziny 8:00 do godziny 22:00.
  1. Apartament może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzednio\ego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu Apartamentu lub mieniu Gościa, pracownika Administracji, sąsiadów lub innych osobach przebywających w Apartamencie.
  1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganej przedpłaty – w wysokości i terminie wskazanym w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.
  1. Rezerwacja na zapytanie – w przypadku braku dostępności miejsca noclegowego online może być zaoferowana Rezerwacja Na Zapytanie. Potwierdzenie dostępności terminu (lub jego braku) oraz informacje o sposobie uiszczenia przedpłaty zostaną przesłane e-mailem.
 4. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI
  1.  Niewpłacenie przedpłaty w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
  1.  W przypadku anulowania rezerwacji wniesiona przedpłata nie podlega zwrotowi.
  1.  Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linka w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji, co zgodnie z ust. 4.2 nie oznacza zwrotu wniesionej przedpłaty.
  1.  Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę.
  1.  Faktury VAT są wystawiane po wcześniejszym uprzedzeniu przez klienta (t.j. przy wpłacie zaliczki)
  1.  W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Administracji Apartamentów, zaliczka nie podlega zwrotowi. Wstępną rezerwację drogą elektroniczną akceptujemy na okres nie dłuższy niż 7 dni.
  1.  W przypadku skrócenia pobytu z przyczyn od nas niezależnych, opłata za pozostałą część zarezerwowanego terminu nie podlega zwrotowi.
 5. USŁUGI
  1. Apartament świadczy usługi zgodne ze swoją kategorią i standardem.
  1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do administracji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
  1. Apartament ma obowiązek zapewnić Gościom:

– warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Apartamencie,

 • sprzątanie Apartamentu i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 •  Dodatkowo na życzenie Gościa, Apartament świadczy nieodpłatne następujące usługi:

            – udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą.

 • Odpowiedzialność Gości
  • Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się w Apartamencie pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
  • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Apartament zastrzega sobie możliwość obciążenia kary kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
  • W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Apartament może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Apartamentu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Apartamentu.
  • Każdorazowo Gość opuszczający Apartament, ze względów bezpieczeństwa, powinien zakręcić krany, wyłączyć kuchenkę i inne urządzenia elektroniczne oraz zamknąć drzwi na klucz.
  • Apartament przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Apartamentu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
  • Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu pobytu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z Administracją. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.

  7.   Odpowiedzialność Apartamentu

           7.1.Gość powinien zawiadomić Administracje o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

           7.2.Apartament zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielogabarytowych, których nie można umieścić w depozycje.

           7.3.Apartament nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu przy Apartamencie czy poza terenem Apartamentu.

         8.  Zwrot rzeczy pozostawionych

         8.1.Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w Apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane tylko po wcześniejszym ustaleniu z administracją i zamówieniu przez gościa kuriera.

          8.2.W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Apartament przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Apartamentu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

           9. Cisza nocna

W Apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano

          10.Reklamacje

          10.1.Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchyleń w jakości świadczonych usług.

          10.2 Wszelkie reklamacje przyjmuje Administracja

          10.3 Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchyleń w standardzie świadczonych usług.

          11.    Postanowienia dodatkowe

  11.1. W Apartamencie i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Opłata dodatkowa za niestosowanie się do zakazu palenia – 300 PLN.

   11.2.W Apartamencie nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych i iluminacyjnych.

   11.3.Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr. 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez ABCD Apartments z siedzibą przy ul. Powstańców 4D dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Apartamencie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Apartament. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

   11.4.Zakazuje się prowadzenia na terenie Apartamentu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

   11.5.Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Apartamentu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych mieszkańców i Gości Apartamentów.

    11.6.Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.

Regulation of ABCD Apartments

 1. Subject of the regulation
  1. Regulation define the rules of service, responsibility and staying within the apartment and is integral part of the contract, which is concluded by making a reservation or advance payment of the entire dues for stay at the guest house. Making the above-mentioned steps guest confirm that he has read and accept the conditions of regulation.
  1. Regulation shall apply to all guests staying at the guest house.
  1. Regulations are available for inspection at the administration and every Apartment.
 2. Hotel Day
  1. Apartment is rented for a hotel day.
  1. Hotel day lasts from 3:00 P.M. to 12:00 P.M. the next day. Arrivals are accepted until 11:00 P.M.
  1. Request for extension of hotel day should report at the administration as soon as possible. The Apartment may not include wishes to extend the stay in the case of the occupancy of all beds or in the case of the guests who violate the existing rules.
  1. The Apartment reserves the right to refuse to extension the guest’s stay in apartment in case of failure to make full payment before a previous stay.
 3. Booking and check-in
  1. The basis for guest’s check in is showing the administrator ID with photo.
  1. A guest may not transfer room to other people, even if the period has not expired for which he paid the fee payable to stay.
  1. A person, who is not checked in the Apartment, hospitable may stay in Apartment from 8:00 A.M. to 10:00 P.M.
  1. The Apartment may refuse to accept the guest who during a previous visit crass violated the rules in particular by causing harm to property or property of guest house or other people staying at the Apartment.
  1. Booking is called guaranteed if the prepayment is made of 30% or 100% depending on the conditions of reservation. The lack of prepayment can cause cancelling of reservation. Other amount due for the stay, with the climatic fee will be charge on the day of arrival.
  1. VAT invoices are issued in advance by the customer’s information.
  1. In the case of cancellation of stay from independent reasons the deposit is not refundable. We accept preliminary resignations electronically for a period not longer than 3 days.
  1. If you shorten you stay for independent reasons, the fee for the remainder of the booked date is non-refundable.
 4. Services
  1. The Apartment provides services according to its category and standard.
  1. In case of objections regarding the quality of services the guest is asked to report them immediately to the administration which allows employees to improve the standard of services.
  1. The Apartment has an obligation to provide visitors:
 5. Conditions for full and unfettered leisure
 6. Safety of staying in this case security to keep secret the information about the visitor
 7. Professional and courteous service for all services in Apartment
 8. Cleaning of rooms and equipment to perform any necessary repairs during the guest’s absence and his presence only when he so wishes
  1. Additionally on the request of the guest Apartment provides the following services free of charge:
 9. Providing information related to the stay and travel
 • Responsibility of visitors
  • Children under 12 years old should be in the Apartment under the constant supervision of legal guardians. Legal guardian bear responsibility for any caused by children.
  • Guest bear full responsibility for any damage or destruction of equipment and technical devices in the Apartment, caused from his fault or his visitors. The Apartment reserves the right to charge the guest’s credit card for damages after his departure.
  • In case of violation of the regulations, Apartment may refuse to provide services a person who breaks it. Such a person is obliged to immediately comply with requests of Apartment, to pay for exiting benefits, and any damage and to leave the property.
  • Each time a guest leaves the room for security reasons should turn off the taps and lock the door.
  • Apartment has a statutory right of lien on items brought by a guest to the to the quest in case of delay of settlement of payment for the stay or unregulated for services rendered.
 • Responsibility of Apartment
  • Guest should inform the reception about the damage immediately after its ascertainment.
  • Apartment reserves the right to refuse to deposit items of high value, large sums of money, objects threatening the safety and bulky items that can be not put in deposit.
  • Apartment is not liable for any damage or loss of a car or other vehicle belonging to the guest, objects left in him and live animals, regardless of whether the vehicles were parked on the parking by Apartment or outside Apartment.
  • The Apartment and its immediate surroundings are strictly non-smoking. Penalty for non-compliance – 300 PLN
 • Return of left things
  • Personal belongings left in the room or apartment by a guest, will be sent only by prior arrangement with the reception and guest and contract courier by guest.
  • If guest don’t pick up his stuff the guest house will store them for a period of three months, and after that period these items will become the property of apartment. Food will be stored for 24 hours.
 • Curfew

In Apartment curfew lasts from 10:00 P.M. to 7:00 A.M.

 • Complaints
  • Guests are entitled to file complains if they see weaknesses in the quality of services.
  • Reception accepts any complaints.
  • The complaint should be field immediately after noticing shortcomings in the standard of services.

Additional decisions